Facket direkt facketdirekt.nu

Förslag till förbättringar

Välfärd LOs förslag till förbättringar har arbetats fram inom ramen för den av kongressen beslutade Välfärdspolitiska utredningen.


Publicerad Uppdaterad

Nedanstående punkter återfinns i skriften Arbetsskadeförsäkringen - en facklig hjärtefråga. 

 • Alla anställda ska ha tillgång till en obligatorisk, kvalitetssäkrad företagshälsovård reglerad via kollektivavtal. En sådan företagshälsovård ska fungera som ett stöd både i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vid rehabiliterings- och anpassningsinsatser. Företagshälsovården ska också kunna vara ett stöd för de anställda vid arbetsskadeutredningar.
 • För att förbättra det förebyggande arbetet anser LO att Arbetsmiljöverkets resurser behöver förstärkas. En del utav arbetsskadeavgiften kan öronmärkas för detta ändamål.
 • Behåll dagens uppdelning mellan en allmän och en kollektivavtalad del i arbetsskadeförsäkringen. Men genomför åtgärder som renodlar de olika försäkringsersättningarna.
 • Behåll dagens finansiering med en allmän försäkring med generella avgifter samt en kollektivavtalad försäkring med små skillnader mellan sektorer.
 • Försäkringskassan tillämpning av kravet på vetenskaplig bevisning och begreppet "befintligt skick" måste förändras.
 • En myndighet måste få uppdraget att följa och initiera forskning på detta område samt se till att de kunskapssammanställningar som finns uppdateras regelbundet. Öronmärk en del utav arbetsskadeavgiften för detta uppdrag.
 • Bevisregeln måste förändras så att en återgång till prövning i två led sker. Kravet på skadlighetsbedömning ska återgå till det som gällde före 1993 och kravet på sambandsbedömning läggs emellan de tidigare bevisreglerna.
 • Återinför arbetsskadesjukpenningen så att rätten till denna prövas från dag 91.
 • Höj taket i den allmänna arbetsskadeförsäkringen till 10 prisbasbelopp.
 • Behåll det generella arbetsskadebegreppet i kombination med ökade krav på ny och bättre sammanställd forskning på relevanta områden.

LO-kongressens beslut 2012:

 • Att företagshälsovården eller de arbetsmiljömedicinska klinikerna är behjälpliga i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar.