Facket Direkt

Röster om facket och jobbet

Organisationsfrågor Undersökning Röster om facket och jobbet har genomförts av LO sex gånger. Den första genomfördes år 1988 och den senaste år 2011/2012.

Publicerad
Uppdaterad

Undersökningen

Syftet med undersökningen är att studera och kartlägga löntagares attityd till facket och olika fackliga kärnfrågor

Röster om facket och jobbet bygger på ett stort antal intervjuer med löntagare i åldern 18-64 år. Såväl LO-medlemmar, som TCO- och SACO-medlemmar är med i undersökningen, liksom ej fackligt anslutna.

Undersökningen har genomförts i samarbete med Statistiska centralbyrån som har ansvarat för urval, intervjuarbete och tabeller. Intervjuerna har skett i form av telefonintervjuer vintern 2010/2011.

Tidigare upplagor av Röster om facket och jobbet har genomförts åren 1988, 1993, 1998, 2002, 2006 och nu senast år 2011/2012.

Rapportserien

Undersökningen innehåller ett stort antal frågor som publicerats i en rapportserie från juni 2011 till juni 2012. Serien består av följande rapporter:

Rof 1 – Synen på löner och löneskillnader (juni 2011).
Rof 2 – Det fackliga medlemskapet (oktober 2011).
Rof 3 – Det fackliga uppdraget och det fackliga intresset (januari 2012).
Rof 3b - Fackligt förtroendevalda efter födelseland
Rof 4 – Fackets uppgifter, fackets inflytande och facklig-politisk samverkan (april 2012).
Rof 5 – Friheter och förmåner i arbetet och upplevd klasstillhörighet (maj 2012).
Rof 6 – Sammanfattning av rapport 1-5 (juni 2012).

Urval

Urvalet i 2011 års undersökning består av totalt 7 100 anställda och har dragits bland de som deltagit i Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU).

Tilläggsurval för vissa LO-förbund

I urvalet ingår tilläggsurval från fyra LO-förbunds medlemsregister. De fyra förbunden är Byggnads, Handels, Livs och Målarna. Tilläggsurvalen är på mellan 200-500 intervjuer per förbund och medger en mer detaljerad redovisning av resultaten för dessa förbund än vad som hade varit möjligt utan tilläggsurval.

Svarsfrekvens och bortfall

Svarsfrekvensen för hela urvalet är 66 procent. Bortfallet består av 18 procent ej anträffade, 14 procent avböjd medverkan och 1 procent förhindrade att medverka. Svarsfrekvensen är därmed lite lägre än 2006 års undersökning (68 procent).