Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Välfärd LO-kongressens beslut 2016 angående utbildningspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämlik skola

 • Att skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara bra skolor.
 • Att skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av marknaden.
 • Att vinstdriften i skolan stoppas.

Förskolan

 • Att LO ska verka för att öka kvaliteten i förskolan genom att ställa krav på bemanning med rätt utbildad personal samt att rekommendationen om barngruppsstorlek i förskolan återinförs.
 • Att verksamhetsformen pedagogisk omsorg ses över och möjligheten att bedriva pedagogisk omsorg i företagsform tas bort.
 • Att LO ska verka för att förskolan ska vara tillgänglig för alla barn genom att deltagandet inte görs beroende av föräldrarnas arbetsmarknadsanknytning.
 • Att vårdnadsbidraget avskaffas.
 • Att förskoleklass görs obligatoriskt.

Skolan

 • Att resurserna till grundskolan stärks så att alla, även barn från utmanande socioekonomiska miljöer, får minst godkänt i alla ämnen.
 • Att statusen för skolans personal ska höjas.
 • Att fritidshemmen tillförs mer resurser, görs tillgängliga för alla barn och att möjligheterna att kompensera för barns olika bakgrund och behov stärks.
 • Att personalbristen inom skolan motverkas.
 • Att dagens skolpengssystem, med ersättning som huvudsakligen baseras på genomsnittlig kostnad per elev, avskaffas.
 • Att elevernas socioekonomiska bakgrund ska påverka resurstilldelningen till de enskilda grund- och gymnasieskolorna.
 • Att staten tilldelas ett större ansvar för den kompensatoriska resurstilldelningen mellan och inom kommuner.
 • Att lagstiftningen entydigt slår fast att såväl kommunerna som de enskilda utbildningsanordnarna aktivt ska motverka social segregering vid information om, intagning till och genomförande av grundskole- och gymnasieutbildning.
 • Att den grundläggande behörigheten till högskolan återinförs för de gymnasiala yrkesprogrammen.
 • Att LOs styrelse ges i uppdrag att verka för att satsningar genomförs inom grund- och gymnasieskolan för att öka andelen elever med behörighet till gymnasiet och andelen elever som når gymnasieexamen.

Vuxenutbildning

 • Att LO ska verka för fler utbildningsplatser till tjänsteyrken inom både ungdoms- och vuxenskolan.
 • Att LO ska arbeta för att säkra kompetensförsörjningen genom att arbeta för riktade utbildningar för de yrken som behövs i infrastrukturprojekten.
 • Att LOs styrelse ges i uppdrag att verka för nationella satsningar på yrkeskomvux och yrkeshögskola.
 • Att LOs styrelse ges i uppdrag att verka för att stärka rekryteringen av yrkeslärare för att stärka den gymnasiala vuxenutbildningen som ett omställningsverktyg.
 • Att LO ska verka för att fler får chansen till vuxenutbildning oavsett utbildningsbakgrund genom att utöka kunskapslyftet inom komvux och yrkesvux.
 • Att undanröja återvändsgränder som hindrar yrkesväxling för vuxna.
 • Att ge yrkesvux permanent och långsiktig finansiering utan att ersätta yrkesvux med arbetsmarknadsutbildningen.
 • LO ska verka för ett sammanhållet yrkesutbildningssystem där yrkeshögskolans betydelse för fortsatt yrkeslärande ska tydliggöras.
 • Att stärka kopplingen mellan gymnasieskolans yrkesprogram, yrkesvux och yrkeshögskolan.
 • Att stärka programrådens uppdrag och mandat och tydliggöra parternas roll.
 • Att stärka parternas inflytande över utbildningarnas dimensionering, innehåll och kvalitet på gymnasial och eftergymnasial nivå.
 • För att undanröja hinder för vuxenutbildning ska LO verka för att studiefinansieringen för vuxna görs mer generös.

Validering

För att stärka omställningsförmågan och skapa ett flexibelt utbildningssystem ska LO verka för att:

 • alla former av formella och icke-formella utbildningar och informellt lärande ska synliggöras och dokumenteras för att kunna valideras vid behov.
 • nationella valideringsmodeller utvecklas för att underlätta rekrytering, omställning och vidareutbildning.
 • YH-myndigheten får mer resurser för att ge stöd åt branscher som ännu inte utvecklat valideringsmodeller.