Facket direkt facketdirekt.nu

Rapporter

Jämlikhet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

1. Vad betyder arbetsinkomsterna för ojämlikheten?

De ekonomiska klyftorna har ökat dramatiskt sedan mitten av 1990-talet. Det beror dock inte särskilt mycket på arbetsinkomsterna utan mer på kapitalinkomsterna. Den svenska modellen med hög facklig organisationsgrad, kollektivavtal som täcker större delen av arbetsmarknaden och samordnade löneförhandlingar ser ut att ha haft betydelse för detta.

Rapporten "Vad betyder arbetsinkomsterna för ojämlikheten?" hittar du här

2. Högerpopulismen och jämlikheten – en essä

Boken tar sin utgångspunkt i jämlikhetens två dimensioner: dels den vertikala som handlar om inkomst och förmögenhet, dels den horisontella som handlar om människors lika rätt och värde i livets icke-ekonomistiska aspekter som könsroller, etnicitet, sexuell identitet och livsstilsval.

Högerpopulismen kan tolkas som en reaktion mot ökad ojämlikhet i den vertikala dimensionen, i globaliseringens och kunskapssamhällets spår. Men den är också en reaktion mot ökad jämlikhet i den horisontella dimensionen.

Boken Högerpopulismen och jämlikheten hittar du här

3. Program för en jämlik skola

Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är inte jämlik. Studieresultat är starkt kopplade till familjebakgrund, och enligt vissa studier har detta samband stärkts över tid i Sverige. LOs program för en jämlik skola lämnar en rad förslag på hur den svenska skolan kan bidra till ett samhälle med högre kunskapsresultat och mindre klyftor. 

Program för en jämlik skola hittar du här 

4. Ojämlikhetens geografi - platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige

Det finns betydande skillnader mellan olika platser i Sverige när det gäller människors möjligheter och livsvillkor. Det gäller centrala områden som arbete, bostäder, utbildning, offentlig service och politiskt deltagande. Människors levnadsvillkor både i glesbygder och i socialt utsatta bostadsområden i det urbana Sverige behöver få större uppmärksamhet. 

Den nationella politiken, i samspel med politiken på lokal och regional nivå, behöver bli mer aktiv och styrande för att inte den geografiska polarisering som karaktäriserar vårt land ska bli ännu större. 

Rapporten Ojämlikhetens geografi - platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige hittar du här

5. Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet

Sedan 1980-talet har den ekonomiska ojämlikheten stigit i Sverige och följt en trend som är gemensam för hela västvärlden. Ökningen sammanfaller med en period då fackföreningsrörelsen försvagats i många länder.

Globalisering av handel, en omläggning av den ekonomiska politiken och sjunkande medlemssiffror i många länder har minskat fackets möjlighet att upprätthålla lönenivåer och motverka skillnader på arbetsmarknaden.

Rapporten Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet hittar du här

6. Sverigedemokraterna i den svenska geografin

Rapporten undersöker orsakerna till Sverigedemokraternas (SD) oproportionerligt stora framgångar i landsbygdsområden, och varför gapet i stöd för SD mellan städer och landsbygd har ökat över tid.

Rapporten Sverigedemokraterna i den svenska geografin hittar du här

7. Jämlikhet och tillväxt

Ojämlikheten har ökat i den stora majoriteten av OECD-länder under de senaste decennierna. Den historiskt höga nivån och hastiga ökning av inkomstskillnaderna i OECD-länderna har lett till en diskussion om vilka konsekvenser detta får för både individers och länders välmående. Sverige sticker ut som det land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer, vilket gör frågan särskilt aktuell för svenska beslutsfattare. 

Rapporten Jämlikhet och tillväxt hittar du här

8. Ojämlikhet och radikala högerpartier

Högerradikala partier har blivit en etablerad del av det politiska landskapet i de flesta västeuropeiska länder under de senaste decennierna. Framgången för dessa partier har varierat över tid och på senare tid, i enstaka fall, även stagnerat eller gått bakåt.

Rapporten Ojämlikhet och radikala högerpartier hittar du här

9. Har vi råd att bo här?

Boendesituationen är i dag problematisk för många grupper. Att flytta för till exempel arbete, relationer eller på grund av nya familjeomständigheter är svårt för många hushåll. Problemen på bostadsmarknaden befäster ojämlika strukturer och minskar människors frihet att leva sina liv som de skulle önska.

Rapporten Har vi råd att bo här? hittar du här

10. De oorganiserade - Gig-ekonomin och den fackliga anslutningen

Genom tekniska innovationer och framväxten av ny informationsteknik och nya sätt att organisera arbetet ser vi framväxten av den så kallade gig- och plattformsekonomin. Bara i Sverige är det 700 000 personer arbetar inom den här delen av ekonomin.

Rapporten De oorganiserade - Gig-ekonomin och den fackliga anslutningen hittar du här