Facket Direkt

Våren 2016

Onsdag den 18 maj sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm. Gästtalar gör den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 18 maj. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Parentation

4. Antagande av dag- och arbetsordning

5. Val av två ordförande

6. Val av sekreterare

7. Val av två justerare för protokollet

8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet

9. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2015

10. Revisionsberättelse för 2015

11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2015

12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse

13. Gästen har ordet

14. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud

15. Fyllnadsval

16. Val av auktoriserad revisor

17. Motionsbehandling

18. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Representantskapet sänds direkt i LO Play